Domaće zakonodavstvo

Zakon o javnim medijskim servisima

Zakon o oglašavanju

Zakon o elektronskim komunikacijama

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o zaštiti potrošača

SAMOREGULATIVA

DEKLARACIJA O PRIHVATANJU KODEKSA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

KODEKS MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

Statut IAA Serbian Chapter

Vodič za media pitcheve

PREPORUKE

FEDMA kodeks

ICC Kodeks o marketingu

WFA EACA vodič za pičeve

EACA etiči kodeks

EACA vodič o oglašavanju namenjenom deci

EASA principi samoregulacije