Domaće zakonodavstvo

Zakon o javnim medijskim servisima

Zakon o oglašavanju

Zakon o elektronskim komunikacijama

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o zaštiti potrošača

SAMOREGULATIVA

DEKLARACIJA O PRIHVATANJU KODEKSA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

KODEKS MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

Statut IAA Serbian chapter 15. april 2011

PREPORUKE

FEDMA kodeks

ICC Kodeks o marketingu

WFA EACA vodič za pičeve

EACA etiči kodeks

EACA vodič o oglašavanju namenjenom deci

EASA principi samoregulacije