KO SU YOUNG PROFESSIONALS

Sekcija IAA YP je osnovana u okviru IAA Serbian Chapter-a sa ciljem da okupi mlade profesionalce dobre reputacije, koji su aktivni u sektoru marketinških komunikacija, ali nisu u poziciji da postanu redovni članovi IAA Serbia. Kao takva, Sekcija ne funkcioniše u potpunosti samostalno i svi njeni članovi imaju status pridruženih članova IAA Serbian Chapter-a.

Status YP članovi mogu imati najviše 5 godina, posle čega mogu biti predloženi da postanu seniori u okviru neke od kategorija članstva u IAA Serbian Chapter-u.

Sekcija mladih profesionalaca, iako nije samostalna, poseduje izvesnu autonomiju u radu i članovima se omogućava da kroz projekte pokažu svoju kreativnost i nekonvecionalni pristup izazovima, ali da i kroz saradnju i savetovanje sa seniorima usmeravaju svoj lični razvoj i razvoj same sekcije.

KAKO SE POSTAJE ČLAN YOUNG PROFESSIONALS

IAA YP Srbija čine mladi profesionalci koji u trenutku apliciranja za članstvo u IAA YP nemaju više od 30 godina starosti. Potencijalni članovi zahtev podnose predsedniku YP u elektronskoj formi na mail: youngprofessionals@iaa.rs – radna biografija i obavezna preporuka nekog od članova IAA ili IAA YP, kojom se garantuje da podnosilac zahteva ispunjava kriterijume za članstvo i da je upoznat sa principima IAA i spreman da ih se pridržava.

Na osnovu podnete dokumentacije prijem u članstvo izglasava Board dvotrećinskom većinom, na prvom sledećem sastanku. Ukoliko je kandidatura odobrena od strane Board-a, podnosiocu se upućuje zvaničan poziv za učlanjenje, kao i pristupnica u elektronskoj formi. Nakon prijema u članstvo i popunjavanja pristupnice, o pristupanju novog člana obaveštava se centrala IAA u Njujorku koja njegove podatke unosi u jedinstveni YP spisak članova. Članstvo u Sekciji zahteva aktivno učestvovanje na različitim YP događajima i aktivnostima, u suprotnom član može biti isključen iz Sekcije.

Misija i vizija

Cilj osnivanja YP je edukacija i usavršavanje mladih profesionalaca, kao i promocija i upoznavanje sa radom IAA Serbian Chapter-a. U skladu sa tim definisani su misija i vizija.

(Misija)

  • Promocija profesije među mladim profesionalcima iz struke i studentima.
  • Podsticanje na lični razvoj i preuzimanje vođstva u vrhunskom profesionalnom razvoju kroz obrazovanje i obuku za potrebe industrije marketinških komunikacija.
  • Ostvarivanje saradnje među YP koji zastupaju interese agencija, medija i oglašivača i upoznavanje sa principima visokih profesionalnih standarda koje IAA propagira među svojim članovima.
  • Promovisanje uloge i doprinosa komunikacija kao glavnog pokretača svih zdravih ekonomija i razvoja raznovrsnih i nezavisnih medija u otvorenom društvu
.

(Vizija)

  • Jedinstveni glas marketinške profesije.
  • Stvaranje globalnog partnerstva među mladim stručnjacima, ali i sa članovima IAA.

Istorijat

Sekcija mladih profesionalaca IAA Serbia zvanično je počela sa radom 19. septembra 2011. godine, kada je održana Osnivačka skupština i izabran prvi Predsednik i članovi Boarda. Pripreme za osnivanje same Sekcije počele su dosta ranije, i prvo zvanično pojavljivanje YP u javnosti bio je događaj “integracIAA” koji se održao 14. februara 2012. godine. Tada su Mladi profesionalci prvi put predstavljeni užoj i široj stručnoj javnosti. IAA Serbia, kao lider u regionu i jedan od retkih Chapter-a u okviru IAA Global, među prvima je osnovala svoju YP sekciju. Vest da pratimo svetske trendove razvoja IAA odjeknula je i na globalnom nivou, kada su svi Chapter-i širom sveta bili obavešteni o osnivanju i postojanju Sekcije i u Srbiji, i tada je Sekcija prvi put predstavljena globalno u IAA NewsLetter-u 2012. godine.

Danas Sekcija okuplja preko 60 mladih, uspešnih i talentovanih ljudi iz sveta marketinških komunikacija sa tendencijom daljeg razvoja i rasta.